Đồ | Tộc Rồng - Tường - Đổi Tường Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.

Tộc Rồng - Tường

Tộc Rồng - Tường Tộc Rồng - Tường
Đổi Tường Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 20 Ấn

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Chí Tôn VI - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn VI - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 25