Đồ | *Chấn Địa - Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin.

*Chấn Địa

*Chấn Địa *Chấn Địa
Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Chấn Địa
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Chấn Địa
Chấn Địa
Khi Ripper nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Chiến trường rung chuyển bởi những bước chân của quái thú cơ khí.400 Tấn công
10000 Máu
*Chấn Địa - Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin. x 50

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Trứng Phục Sinh I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Trứng Phục Sinh I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10
Hộp Skin Tướng IV - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.Hộp Skin Tướng IV - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên. 5