Đồ | Tộc Rồng - Mỏ Vàng - Đổi Mỏ Vàng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.

Tộc Rồng - Mỏ Vàng

Tộc Rồng - Mỏ Vàng Tộc Rồng - Mỏ Vàng
Đổi Mỏ Vàng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 20 Ấn

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Chí Tôn VII - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn VII - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 25
Unknown - UnknownUnknown - Unknown 5