Đồ | Tộc Rồng - Mỏ Dầu - Đổi Mỏ Dầu Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.

Tộc Rồng - Mỏ Dầu

Tộc Rồng - Mỏ Dầu Tộc Rồng - Mỏ Dầu
Đổi Mỏ Dầu Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 20 Ấn

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Chí Tôn VII - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn VII - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 25