Đồ | Tộc Rồng - Kho Vàng - Đổi Kho Vàng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.

Tộc Rồng - Kho Vàng

Tộc Rồng - Kho Vàng Tộc Rồng - Kho Vàng
Đổi Kho Vàng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 20 Ấn

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Chí Tôn VII - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn VII - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 25