Đồ | Tộc Rồng - Sở Thú - Đổi Sở Thú Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.

Tộc Rồng - Sở Thú

Tộc Rồng - Sở Thú Tộc Rồng - Sở Thú
Đổi Sở Thú Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 20 Ấn

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Chí Tôn VII - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn VII - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 25