Đồ | *Luyện Ngục - Đổi Skin của Michael. Dùng cường hóa Skin.

*Luyện Ngục

*Luyện Ngục *Luyện Ngục
Đổi Skin của Michael. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Luyện Ngục
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Luyện Ngục
Luyện Ngục
Khi Michael nhận được Skin: Tấn công +250, HP +16000 Người siêu độ những linh hồn đau khổ vượt qua thử thách của chốn địa ngục.250 Tấn công
16000 Máu
*Luyện Ngục - Đổi Skin của Michael. Dùng cường hóa Skin. x 50

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Chí Tôn VII - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn VII - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10
Hộp Skin Tướng V - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.Hộp Skin Tướng V - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên. 5