Đồ | *Vua Mặt Trời - Đổi skin của Rồng Bão Táp. Dùng cường hóa Skin.

*Vua Mặt Trời

*Vua Mặt Trời *Vua Mặt Trời
Đổi skin của Rồng Bão Táp. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Vua Mặt Trời
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Vua Mặt Trời
Vua Mặt Trời
Khi Rồng Bão Táp nhận được Skin: Tấn công +800, HP +20000 Bộ giáp chiến hoàng kim lấy nguồn sức mạnh từ mặt trời.800 Tấn công
20000 Máu
*Vua Mặt Trời - Đổi skin của Rồng Bão Táp. Dùng cường hóa Skin. x 50

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Quà 6 Tuổi - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Quà 6 Tuổi - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 5
Hộp Skin Tướng (X) - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.Hộp Skin Tướng (X) - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên. 5