Đồ | *Tu Nữ - Đổi Skin của Nữ Thiện Xạ. Dùng cường hóa Skin.

*Tu Nữ

*Tu Nữ *Tu Nữ
Đổi Skin của Nữ Thiện Xạ. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Tu Nữ
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Tu Nữ
Tu Nữ
Khi Nữ Thiện Xạ nhận được Skin: Tấn công +250, HP +16000 Hãy nói lời cầu nguyện lần cuối trước khi súng nổ.250 Tấn công
16000 Máu
*Tu Nữ - Đổi Skin của Nữ Thiện Xạ. Dùng cường hóa Skin. x 50

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Quà 6 Tuổi - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Quà 6 Tuổi - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10
Hộp Skin Tướng V - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.Hộp Skin Tướng V - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên. 5