Đồ | Lửa Độc - Đổi Skin của Vu Sĩ Độc. Dùng cường hóa Skin.

Lửa Độc

Lửa Độc Lửa Độc
Đổi Skin của Vu Sĩ Độc. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Lửa Độc
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Lửa Độc
Lửa Độc
Khi Vu Sĩ Độc nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Thắp sáng cơ thể rực cháy bằng sự siêu việt của thế giới vật chất trong trí tuệ và giác ngộ.400 Tấn công
10000 Máu
Lửa Độc - Đổi Skin của Vu Sĩ Độc. Dùng cường hóa Skin. x 50