Đồ | Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.

Bão Đen

Bão Đen Bão Đen
Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Bão Đen
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Bão Đen
Bão Đen
Khi Lưỡng Long nhận được Skin: Tấn công +250, HP +16000 Tia sét phát ra từ con rồng hai đầu khi nó mang đến một cơn bão cực kỳ dữ dội. (Phần thưởng đặc biệt Giải Siêu Đấu mùa 1)250 Tấn công
16000 Máu
Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long. x 50