Đồ | *Quỷ Bóng Tối - Đổi Skin của Đế Thần Sợ Hãi. Dùng cường hóa Skin.

*Quỷ Bóng Tối

*Quỷ Bóng Tối *Quỷ Bóng Tối
Đổi Skin của Đế Thần Sợ Hãi. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Quỷ Bóng Tối
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Quỷ Bóng Tối
Quỷ Bóng Tối
Khi Đế Thần Sợ Hãi nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Nạn nhân Quỷ bóng đêm luôn bị mắc kẹt trong một cõi tối, không thể thoát ra.400 Tấn công
10000 Máu
*Quỷ Bóng Tối - Đổi Skin của Đế Thần Sợ Hãi. Dùng cường hóa Skin. x 50

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Chí Tôn IX - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn IX - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10
Hộp Skin Tướng V - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.Hộp Skin Tướng V - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên. 5
Hộp Chọn Mảnh Skin Tướng Huyền Thoại I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.Hộp Chọn Mảnh Skin Tướng Huyền Thoại I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng. 10