Đồ | Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện.

Đá Tiên Tri

Đá Tiên Tri Đá Tiên Tri
Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện.
Tối đa 49999
Bán 1000 Vàng

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hòm Chiến IV - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến IV - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 100