Đồ | Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện.

Đá Sứ Giả

Đá Sứ Giả Đá Sứ Giả
Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện.
Tối đa 49999
Bán 1000 Vàng

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hòm Chiến IV - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến IV - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 100