Help us on Patreon, please!

Đồ | Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.

Đá Chiến Thú

Đá Chiến Thú Đá Chiến Thú
Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 1000 Vàng

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hòm Chiến IV - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến IV - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 100