Đồ | Pha Lê Tướng - Tuyển Tướng hoặc Đá Hồn từ các sự kiện Đài Tướng.

Pha Lê Tướng

Pha Lê Tướng Pha Lê Tướng
Tuyển Tướng hoặc Đá Hồn từ các sự kiện Đài Tướng.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 150 Ấn