Đồ | Bùa Cường Hóa I - Dùng nâng cấp Đá Tinh Lv5-8. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho.

Đá Cường Hóa Đá Tinh I

Đá Cường Hóa Đá Tinh I Đá Cường Hóa Đá Tinh I
Dùng nâng cấp Đá Tinh Lv5-8. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho.
Tối đa 65000
Bán 150 Ấn

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Gói Tân Thủ VII - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Gói Tân Thủ VII - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 1
Túi Phúc - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Phúc - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 1
Túi Phúc Lam - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Phúc Lam - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 1
Rương Ảo Ảnh I - Mở để nhận thưởng nhỏ.Rương Ảo Ảnh I - Mở để nhận thưởng nhỏ. 1
Rương Ảo Ảnh II - Mở để nhận thưởng lớn.Rương Ảo Ảnh II - Mở để nhận thưởng lớn. 1
Rương Ảo Ảnh III - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Ảo Ảnh III - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 1
Rương Ảo Ảnh Hiếm I - Mở để nhận thưởng nhỏ.Rương Ảo Ảnh Hiếm I - Mở để nhận thưởng nhỏ. 1
Rương Ảo Ảnh Hiếm II - Mở để nhận thưởng lớn.Rương Ảo Ảnh Hiếm II - Mở để nhận thưởng lớn. 2
Rương Ảo Ảnh Hiếm III - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Ảo Ảnh Hiếm III - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 2
Hộp Vật Tư I - Mở để nhận thưởng lớn.Hộp Vật Tư I - Mở để nhận thưởng lớn. 1
Rương Ảo Ảnh Thường I - Mở để nhận thưởng nhỏ.Rương Ảo Ảnh Thường I - Mở để nhận thưởng nhỏ. 1
Rương Ảo Ảnh Thường II - Mở để nhận thưởng lớn.Rương Ảo Ảnh Thường II - Mở để nhận thưởng lớn. 1
Rương Ảo Ảnh Thường III - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Ảo Ảnh Thường III - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 1
Rương Ảo Ảnh Tinh Tế I - Mở để nhận thưởng nhỏ.Rương Ảo Ảnh Tinh Tế I - Mở để nhận thưởng nhỏ. 1
Rương Ảo Ảnh Tinh Tế II - Mở để nhận thưởng lớn.Rương Ảo Ảnh Tinh Tế II - Mở để nhận thưởng lớn. 2
Rương Ảo Ảnh Tinh Tế III - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Ảo Ảnh Tinh Tế III - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 2
Mua đồ (Đổi Xèng) 1 3000Vinh quang trận mạc
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 21 - 50
2 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 51 - 100
2 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 101 - 200
2 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 201 - 1000
2 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 1001 - 2000
2 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 2001 - 4000
3 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 4001 - 8000
2 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 8001 - 15000
2 100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 15001 - 30000
1 100%