Đồ | Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.

Bùa Kỹ Năng cấp 9

Bùa Kỹ Năng cấp 9 Bùa Kỹ Năng cấp 9
Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.
Tối đa 49999
Bán 1600 Pha Lê Xanh

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Chí Tôn III - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn III - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 1
Hòm Chiến V - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến V - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 1
Hòm Chiến VI - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến VI - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 5
Hòm Biển I - Mở để nhận thưởng nhỏ.Hòm Biển I - Mở để nhận thưởng nhỏ. 1
Hòm Biển Hiếm I - Mở để nhận thưởng lớn.Hòm Biển Hiếm I - Mở để nhận thưởng lớn. 1
Hòm Biển Thần I - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Hòm Biển Thần I - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 1
Hòm Biển Siêu I - Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.Hòm Biển Siêu I - Mở để nhận rất nhiều phần thưởng. 1
Hòm Đơn Độc I - Mở để nhận thưởng nhỏ.Hòm Đơn Độc I - Mở để nhận thưởng nhỏ. 1
Hòm Đơn Độc Hiếm I - Mở để nhận thưởng lớn.Hòm Đơn Độc Hiếm I - Mở để nhận thưởng lớn. 1
Hòm Đơn Độc Thần I - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Hòm Đơn Độc Thần I - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 1
Hòm Đơn Độc Siêu I - Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.Hòm Đơn Độc Siêu I - Mở để nhận rất nhiều phần thưởng. 1
Hòm Đơn Độc II - Mở để nhận thưởng nhỏ.Hòm Đơn Độc II - Mở để nhận thưởng nhỏ. 1
Hòm Đơn Độc Hiếm II - Mở để nhận thưởng lớn.Hòm Đơn Độc Hiếm II - Mở để nhận thưởng lớn. 1
Hòm Đơn Độc Thần II - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Hòm Đơn Độc Thần II - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 2
Hòm Đơn Độc Siêu II - Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.Hòm Đơn Độc Siêu II - Mở để nhận rất nhiều phần thưởng. 2
Mua đồ (Đổi Xèng) 1 300Vinh quang trận mạc
Thử thách Anh Hùng L13Kỵ Sĩ Địa Ngục - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Địa Ngục. 1 0.01%
Thử thách Anh Hùng L13Dracula - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Dracula. 1 0.01%
Thử thách Anh Hùng L13Kị Sĩ Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Quỷ. 1 0.01%
Thử thách Anh Hùng L13Độc Giác - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Độc Giác 1 0.01%
Thử thách Anh Hùng L13Râu Bạc - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Râu Bạc. 1 0.01%
Thử thách Anh Hùng L13Mộc Tinh - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Mộc Tinh. 1 0.01%
Thử thách Anh Hùng L13Tiên Điểu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tiên Điểu. 1 0.01%
Thử thách Anh Hùng L13Tiên Nữ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tiên Nữ. 1 0.01%
Thử thách Anh Hùng L13Thủy Thần - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thuỷ Thần. 1 0.01%
Thử thách Anh Hùng L13Quý Cô Leo - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quý Cô Leo. 1 0.01%
Thử thách Anh Hùng L13Kane Kẹo Ngọt - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kane Kẹo Ngọt. 1 0.01%
Thử thách Anh Hùng L13Kỵ Sĩ Rồng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Rồng. 1 0.01%
Thử thách Anh Hùng L13Kẻ đốn tim - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kẻ Đốn Tim. 1 0.01%
Thử thách Anh Hùng L13Thiết Giáp Chiến - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thiết Giáp Chiến. 1 0.01%
Thử thách Anh Hùng L13Dũng Sĩ Tê Giác - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Dũng Sĩ Tê Giác. 1 0.01%
Thử thách Anh Hùng L13Quỷ Sấm Sét - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quỷ Sấm Sét. 1 0.01%
Thử thách Anh Hùng L14Kỵ Sĩ Địa Ngục - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Địa Ngục. 1 0.01%
Thử thách Anh Hùng L14Dracula - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Dracula. 1 0.01%
Thử thách Anh Hùng L14Kị Sĩ Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Quỷ. 1 0.01%
Thử thách Anh Hùng L14Độc Giác - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Độc Giác 1 0.01%
Thử thách Anh Hùng L14Râu Bạc - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Râu Bạc. 1 0.01%
Thử thách Anh Hùng L14Mộc Tinh - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Mộc Tinh. 1 0.01%
Thử thách Anh Hùng L14Tiên Điểu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tiên Điểu. 1 0.01%
Thử thách Anh Hùng L14Tiên Nữ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tiên Nữ. 1 0.01%
Thử thách Anh Hùng L14Thủy Thần - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thuỷ Thần. 1 0.01%
Thử thách Anh Hùng L14Quý Cô Leo - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quý Cô Leo. 1 0.01%
Thử thách Anh Hùng L14Kane Kẹo Ngọt - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kane Kẹo Ngọt. 1 0.01%
Thử thách Anh Hùng L14Kỵ Sĩ Rồng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Rồng. 1 0.01%
Thử thách Anh Hùng L14Kẻ đốn tim - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kẻ Đốn Tim. 1 0.01%
Thử thách Anh Hùng L14Thiết Giáp Chiến - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thiết Giáp Chiến. 1 0.01%
Thử thách Anh Hùng L14Dũng Sĩ Tê Giác - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Dũng Sĩ Tê Giác. 1 0.01%
Thử thách Anh Hùng L14Quỷ Sấm Sét - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quỷ Sấm Sét. 1 0.01%