Help us on Patreon, please!

Đồ | Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính.

Đá Lĩnh Hội

Đá Lĩnh Hội Đá Lĩnh Hội
Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 1600 Pha Lê Xanh

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hòm Chiến V - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến V - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 50
Rương Mê Cung III - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.Rương Mê Cung III - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ. 5
Hòm Chiến VI - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến VI - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 200