Help us on Patreon, please!

Đồ | Pha Lê Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 21-30).

Pha Lê Siêu Hóa

Pha Lê Siêu Hóa Pha Lê Siêu Hóa
Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 21-30).
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 6400 Pha Lê Xanh