Đồ | Ấn Hộ Thú - Vật tư tăng cấp Hộ Thú. Cống hiến tại Đài Hộ Thú.