Đồ | Thẻ Siêu Luyện - Nhận 2 Đặc Tính Siêu Luyện Lv4-5

Thẻ Siêu Luyện

Thẻ Siêu Luyện Thẻ Siêu Luyện
Nhận 2 Đặc Tính Siêu Luyện Lv4-5
Tối đa 49999
Bán 2000 Pha Lê Xanh