Đồ | Unknown - Unknown

Thẻ Siêu Luyện

Thẻ Siêu Luyện Thẻ Siêu Luyện
Nhận 2 Đặc Tính Siêu Luyện Lv4-5
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 2000 Pha Lê Xanh