Đồ | Thẻ Công thành Nhóm (Khó) - Tăng 1 lượt Công Thành Nhóm (Khó).

Thẻ Công thành Nhóm (Khó)

Thẻ Công thành Nhóm (Khó) Thẻ Công thành Nhóm (Khó)
Tăng 1 lượt Công Thành Nhóm (Khó).
Tối đa 49999
Bán 10000 Vàng

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 0%
1 7065Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III