Đồ | Thẻ HQT Tổ đội (Khó) - Tăng 1 lượt Nhóm Hang Quái Thú (Khó).

Thẻ HQT Tổ đội (Khó)

Thẻ HQT Tổ đội (Khó) Thẻ HQT Tổ đội (Khó)
Tăng 1 lượt Nhóm Hang Quái Thú (Khó).
Tối đa 49999
Bán 1000 Pha Lê Xanh

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 0%
1 5660Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III