Đồ | Quyền: Đặc Tính - Quay Đặc Tính Ngọc giảm %d%% 30 phút (30 lần, không tính Huy Hiệu).

Quyền: Đặc Tính

Quyền: Đặc Tính Quyền: Đặc Tính
Quay Đặc Tính Ngọc giảm 20%% 30 phút (30 lần, không tính Huy Hiệu).
Tối đa 49999
Bán 1000 Pha Lê Xanh