Đồ | Quyền: Siêu Thú - Quay Thuộc Tính Thú giảm %d%% trong 30 phút. Chỉ áp dụng cho 20 lần đầu.

Quyền: Siêu Thú

Quyền: Siêu Thú Quyền: Siêu Thú
Quay Thuộc Tính Thú giảm 30%% trong 30 phút. Chỉ áp dụng cho 20 lần đầu.
Tối đa 49999
Bán 1000 Pha Lê Xanh