Đồ | Quyền: Siêu Thú - Quay Thuộc Tính Thú giảm %d%% trong 30 phút (20 lần đầu).

Quyền: Siêu Thú

Quyền: Siêu Thú Quyền: Siêu Thú
Quay Thuộc Tính Thú giảm 30%% trong 30 phút (20 lần đầu).
Tối đa 65000
Bán 1000 Pha Lê Xanh