Đồ | Quyền: Tuyển Tướng - Quay Tướng bằng Ngọc giảm %d%% trong 30 phút (40 lần đầu).

Quyền: Tuyển Tướng

Quyền: Tuyển Tướng Quyền: Tuyển Tướng
Quay Tướng bằng Ngọc giảm 20%% trong 30 phút (40 lần đầu).
Tối đa 49999
Bán 1000 Pha Lê Xanh