Đồ | Quyền: Xây Dựng - Giảm %d%% thời gian/giờ xây nhà (gồm cả Nhóm Hang Quái Thú).

Quyền: Xây Dựng

Quyền: Xây Dựng Quyền: Xây Dựng
Giảm 25%% thời gian/giờ xây nhà (gồm cả Nhóm Hang Quái Thú).
Tối đa 49999
Bán 1000 Pha Lê Xanh