Đồ | Quyền: Xây Dựng - Trong 1 giờ, giảm %d%% thời gian xây dựng nhà (gồm cả trong Nhóm Hang Quái Thú).

Quyền: Xây Dựng

Quyền: Xây Dựng Quyền: Xây Dựng
Trong 1 giờ, giảm 25%% thời gian xây dựng nhà (gồm cả trong Nhóm Hang Quái Thú).
Tối đa 49999
Bán 1000 Pha Lê Xanh