Đồ | Quyền: Cướp Đoạt - Trong 1 giờ, nhận thêm %d%% Vàng, Dầu và Danh Vọng khi Cướp Đoạt.

Quyền: Cướp Đoạt

Quyền: Cướp Đoạt Quyền: Cướp Đoạt
Trong 1 giờ, nhận thêm 50%% Vàng, Dầu và Danh Vọng khi Cướp Đoạt.
Tối đa 49999
Bán 1000 Pha Lê Xanh