Đồ | Quyền: Công Thành - Trong 1 giờ, nhận thêm %d%% thưởng khi Công Thành Thường.

Quyền: Công Thành

Quyền: Công Thành Quyền: Công Thành
Trong 1 giờ, nhận thêm 100%% thưởng khi Công Thành Thường.
Tối đa 49999
Bán 1000 Pha Lê Xanh