Đồ | Bùa Cường Hóa III - Dùng nâng một Đá Tinh Lv9 lên Lv10.