Đồ | Cánh Thần - Hồi sinh tất cả Tướng đã tử vong và hồi đầy HP cho tất cả Tướng ở Cõi Ảo Ảnh.

Cánh Thần

Cánh Thần Cánh Thần
Hồi sinh tất cả Tướng đã tử vong và hồi đầy HP cho tất cả Tướng ở Cõi Ảo Ảnh.
Tối đa 49999
Bán 10000 Dầu