Đồ | *Vu Sĩ Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.

*Vu Sĩ Quỷ

*Vu Sĩ Quỷ *Vu Sĩ Quỷ
Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Vu Sĩ Quỷ
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Vu Sĩ Quỷ
Vu Sĩ Quỷ
Khi Quỷ Pha Lê nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Linh hồn của những người tử vong vì hàn băng của Vu Sĩ, sẽ phải phục vụ cho hắn vĩnh viễn.400 Tấn công
10000 Máu
*Vu Sĩ Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin. x 50

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Gói Lễ Noel I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Gói Lễ Noel I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10