Đồ | *Hồn Lửa - Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin.

*Hồn Lửa

*Hồn Lửa *Hồn Lửa
Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Hồn Lửa
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Hồn Lửa
Hồn Lửa
Khi Cáo Hàn Băng nhận được Skin: Tấn công +800, HP +20000 Một con cáo trong ngọn lửa hay ngọn lửa hình con cáo?800 Tấn công
20000 Máu
*Hồn Lửa - Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin. x 50