Đồ | *Thiên Sứ Lửa - Đổi Skin của Tinh Vũ Thánh Nữ. Dùng cường hóa Skin.

*Thiên Sứ Lửa

*Thiên Sứ Lửa *Thiên Sứ Lửa
Đổi Skin của Tinh Vũ Thánh Nữ. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Thiên Sứ Lửa
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Thiên Sứ Lửa
Thiên Sứ Lửa
Khi Tinh Vũ Thánh Nữ nhận được Skin: Tấn công +800, HP +20000 Không bao giờ dao động, không bao giờ hối tiếc.800 Tấn công
20000 Máu
*Thiên Sứ Lửa - Đổi Skin của Tinh Vũ Thánh Nữ. Dùng cường hóa Skin. x 50