Đồ | *Kiếm Vinh Dự - Đổi Skin của Kiếm Sĩ Bí Ẩn. Dùng cường hóa Skin.

*Kiếm Vinh Dự

*Kiếm Vinh Dự *Kiếm Vinh Dự
Đổi Skin của Kiếm Sĩ Bí Ẩn. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Kiếm Vinh Dự
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Kiếm Vinh Dự
Kiếm Vinh Dự
Khi Kiếm Sĩ Bí Ẩn nhận được Skin: Tấn công +800, HP +20000 Hiệp sĩ danh dự, trách nhiệm của ngài để dẫn dắt nhân sĩ chính nghĩa đi tìm chiến thắng.800 Tấn công
20000 Máu
*Kiếm Vinh Dự - Đổi Skin của Kiếm Sĩ Bí Ẩn. Dùng cường hóa Skin. x 50

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hộp Skin Tướng (X) - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.Hộp Skin Tướng (X) - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên. 5
Túi Chí Tôn XI - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn XI - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10
Hộp Chọn Mảnh Skin Tướng Huyền Thoại II - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.Hộp Chọn Mảnh Skin Tướng Huyền Thoại II - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng. 10