Đồ | Tinh Hồn Rồng Bạo Năng - Dùng nâng cấp Thần Khí Rồng Bạo Năng.

Tinh Hồn Rồng Bạo Năng

Tinh Hồn Rồng Bạo Năng Tinh Hồn Rồng Bạo Năng
Dùng nâng cấp Thần Khí Rồng Bạo Năng.
Tối đa 49999
Bán 1000 Vàng