Đồ | *Không Gian X - Đổi Skin của Rồng Bạo Năng. Dùng cường hóa Skin.

*Không Gian X

*Không Gian X *Không Gian X
Đổi Skin của Rồng Bạo Năng. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Không Gian X
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Không Gian X
Không Gian X
Khi Rồng Bạo Năng nhận được Skin: Tấn công +800, HP +20000 Một sinh vật giáp sắt tân tiến, ra đời chỉ để chiến đấu.800 Tấn công
20000 Máu
*Không Gian X - Đổi Skin của Rồng Bạo Năng. Dùng cường hóa Skin. x 50