Đồ | *Đại Bàng - Đổi Skin của Hoàng Tử Sấm. Dùng cường hóa Skin.

*Đại Bàng

*Đại Bàng *Đại Bàng
Đổi Skin của Hoàng Tử Sấm. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Đại Bàng
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Đại Bàng
Đại Bàng
Khi Hoàng Tử Sấm nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Cậu không nhớ được trước khi mình trông như thế nào khi trải qua sự biến thân này, nhưng cậu không hối tiếc. Chiếc mũ đại bàng cho phép cậu dễ dàng thực hiện những gì muốn.400 Tấn công
10000 Máu
*Đại Bàng - Đổi Skin của Hoàng Tử Sấm. Dùng cường hóa Skin. x 50