Đồ | Tinh Hồn Hoàng Tử Sấm - Dùng nâng cấp Thần Khí Hoàng Tử Sấm.

Tinh Hồn Hoàng Tử Sấm

Tinh Hồn Hoàng Tử Sấm Tinh Hồn Hoàng Tử Sấm
Dùng nâng cấp Thần Khí Hoàng Tử Sấm.
Tối đa 49999
Bán 1000 Vàng