Đồ - Tiêu thụ

*Đấu Sĩ Rìu Thần

*Đấu Sĩ Rìu Thần *Đấu Sĩ Rìu Thần
Đổi Skin của Đấu Sĩ Rìu Thần. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Bẫy Quỷ
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Bẫy Quỷ
Bẫy Quỷ
Khi Đấu Sĩ Rìu Thần nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Ngài đặt ra các quy tắc đơn giản cho chuyến đi săn: bất kỳ linh hồn nào bắt được đều được sống một lần. Nếu bị bắt lại, trò chơi kết thúc.400 Tấn công
10000 Máu
*Đấu Sĩ Rìu Thần - Đổi Skin của Đấu Sĩ Rìu Thần. Dùng cường hóa Skin. x 50