Đồ - Tiêu thụ

*Đao Phủ Tận Thế

*Đao Phủ Tận Thế *Đao Phủ Tận Thế
Đổi Skin của Đao Phủ Tận Thế. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Mãnh Thú
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Mãnh Thú
Mãnh Thú
Khi Đao Phủ Tận Thế nhận được Skin: Tấn công +800, HP +20000 Kẻ xâm lược với vũ khí sinh học, chưa bao giờ che giấu tham vọng thống trị Narcia.800 Tấn công
20000 Máu
*Đao Phủ Tận Thế - Đổi Skin của Đao Phủ Tận Thế. Dùng cường hóa Skin. x 50