Đồ - Tiêu thụ

Tinh Hồn Đấu Sĩ Rìu Thần

Tinh Hồn Đấu Sĩ Rìu Thần Tinh Hồn Đấu Sĩ Rìu Thần
Dùng nâng cấp Thần Khí Đấu Sĩ Rìu Thần.
Tối đa 49999
Bán 1000 Vàng