Đồ | *Ma Cà Rồng - Đổi Skin của Xác ướp quỷ. Dùng cường hóa Skin.

*Ma Cà Rồng

*Ma Cà Rồng *Ma Cà Rồng
Đổi Skin của Xác ướp quỷ. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Ma Cà Rồng
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Ma Cà Rồng
Ma Cà Rồng
Khi Xác ướp quỷ nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Nàng hấp thụ máu và cả linh hồn để lưu giữ tuổi xuân và sắc đẹp.400 Tấn công
10000 Máu
*Ma Cà Rồng - Đổi Skin của Xác ướp quỷ. Dùng cường hóa Skin. x 50

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hộp Chọn Mảnh Skin Siêu Cấp I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.Hộp Chọn Mảnh Skin Siêu Cấp I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng. 5