Đồ | *Thánh Long - Đổi Skin của Rồng Cánh Đỏ. Dùng cường hóa Skin.

*Thánh Long

*Thánh Long *Thánh Long
Đổi Skin của Rồng Cánh Đỏ. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Thánh Long
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Thánh Long
Thánh Long
Khi Rồng Cánh Đỏ nhận được Skin: Tấn công +800, HP +20000 Rồng cổ đại vươn đôi cánh dũng mãnh, soi rọi mọi thứ trong ánh sáng rực rỡ.800 Tấn công
20000 Máu
*Thánh Long - Đổi Skin của Rồng Cánh Đỏ. Dùng cường hóa Skin. x 50