Đồ | *Đặc Nhiệm X - Đổi Skin của Võ Sĩ Vũ Trụ. Dùng cường hóa Skin.

*Đặc Nhiệm X

*Đặc Nhiệm X *Đặc Nhiệm X
Đổi Skin của Võ Sĩ Vũ Trụ. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Đặc Nhiệm X
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Đặc Nhiệm X
Đặc Nhiệm X
Khi Võ Sĩ Vũ Trụ nhận được Skin: Tấn công +800, HP +20000 Chỉ biết với tên X, anh đã thực hiện nhiều cải tiến để nâng cao sức mạnh của mình.800 Tấn công
20000 Máu
*Đặc Nhiệm X - Đổi Skin của Võ Sĩ Vũ Trụ. Dùng cường hóa Skin. x 50