Đồ | *Giáp Đầu Lâu - Đổi Skin của Merksha. Dùng cường hóa Skin.

*Giáp Đầu Lâu

*Giáp Đầu Lâu *Giáp Đầu Lâu
Đổi Skin của Merksha. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Giáp Đầu Lâu
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Giáp Đầu Lâu
Giáp Đầu Lâu
Khi Merksha nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Ít ai có thể đến đủ gần để nhìn qua khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ đầu lâu.400 Tấn công
10000 Máu
*Giáp Đầu Lâu - Đổi Skin của Merksha. Dùng cường hóa Skin. x 50