Đồ | Tinh Hồn Golem Cổ Đại - Dùng nâng cấp Thần Khí Golem Cổ Đại.

Tinh Hồn Golem Cổ Đại

Tinh Hồn Golem Cổ Đại Tinh Hồn Golem Cổ Đại
Dùng nâng cấp Thần Khí Golem Cổ Đại.
Tối đa 65000
Bán 1000 Vàng