Đồ - Tiêu thụ

Huy Hàm I

Huy Hàm I Huy Hàm I
Vật liệu cần thiết để Huấn luyện Tướng. Nhận được khi Đổi Vinh Dự.
Tối đa 65000
Bán 100 Vàng