Đồ - Tiêu thụ

Huy Hàm II

Huy Hàm II Huy Hàm II
Vật liệu cần thiết để Huấn luyện Tướng. Nhận được khi Đổi Vinh Dự.
Tối đa 65000
Bán 500 Vàng